Nama-nama negara dalam Bahasa Mandarin

Hari ini mari kita belajar bahasa mandarin dengan melihat beberapa nama negara-negara di Asia dalam Bahasa Mandarin.

Bangladesh mèng jiā lā guó 孟加拉国
Cambodia jiǎn pǔ zhài 柬埔寨
China zhōng guó 中国
East Timor dōng dì wèn 东帝汶
India yìn dù 印度
Indonesia yìn dùní xī yà 印度尼西亚
Japan rì běn 日本
Korea hán guó 韩国
Laos lǎo wō 老挝
Malaysia mǎ lái xī yà 马来西亚
Myanmar miǎn diàn 缅甸
Mongolia měng gǔ 蒙古
Nepal ní bó ěr 尼泊尔
North Korea běi cháo xiǎn 北朝鲜
Pakistan bā jī sī tǎn 巴基斯坦
Philippines fēi lǜ bīn 菲律宾
Singapore xīn jiā pō 新加坡
Sri Lanka sī lǐ lán kǎ 斯里兰卡
Taiwan tái wān 台湾
Thailand tài guó 泰国
Vietnam yuè nán 越南

Hubungi Kami

Apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai kursus Bahasa Mandarin & study di China, dapat langsung menghubungi kami di: 0819 5294 2261 (call & whatsapp available)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s